Projekty

„Europejscy zawodowcy z PCE”

2021-1-PL01-KA122-VET-000034237 w wysokości 50 814,00 € realizowany w ramach programu Erasmus+, Sektor kształcenie i szkolenie zawodowe współfinansowany przez Unię Europejską. Realizowany jest w okresie 01.10.2021r. – 30.09.2022r. W ramach projektu 22 uczniów PCE z kierunków technik logistyk, technik pojazdów samochodowych oraz technik budownictwa zrealizuje 3-tygodniowe zagraniczne staże zawodowe w Grecji.Realizacja mobilności krótkoterminowej przewiduje realizację stażyzawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach, ale również zajęć
dodatkowych w postaci przygotowania językowego (j. angielski, j.
grecki), przygotowania kulturowego, przygotowania pedagogicznego.
Celami projektu jest:
– nabycie przez uczniów PCE doświadczenia zawodowego poprzez odbycie
stażu zawodowego w zagranicznych firmach
– zwiększenie umiejętności językowych poprzez zrealizowanie mobilności
zawodowej
– zwiększenie umiejętności międzykulturowych poprzez zrealizowanie
mobilności zawodowej

Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika

2019-1-PL01-KA102-064693 realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu zawodowych kompetencji i umiejętności uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie w zakresie ich przydatności na rynku pracy poprzez realizowany 3-tygodniowy staż zagraniczny oraz wsparcie językowe, kulturowe, pedagogiczne w roku szkolnym 2019/2020. Wartość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej: 147 421,18 zł

Staże zawodowe atutem przyszłego pracownika

RPWM.02.04.01-28-0083/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest nabycie kompetencji pracowniczych u 18 uczniów/nic z kierunku technik logistyk i technik pojazdów samochodowych z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie poprzez uzyskanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych w wyniku realizacji form wsparcia w postaci diagnozy kursów/szkoleń i odbycia stażu zawodowego w okresie wrzesień 2019 – wrzesień 2020 roku.  Kursy/szkolenia: Kurs pt. Branżowy język angielski – Egzamin TOEIC certyfikat międzynarodowy, Zarządzanie czasem, Kurs ECDL- certyfikat europejski, Szkolenie pt. Komunikacja interpersonalna,  Szkolenie pt. Optymalizacja procesów sprzedażowych – SOLVER ,Szkolenie pt. Projektowanie i wydruk 3D, Szkolenie pt. Przyciemnianie szyb., Kurs Prawo Jazdy Kat.B. Wartość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej: 343 132,06 zł Okres realizacji: od 01.09.2019 do 30.09.2020

Dodatkowe kwalifikacje podstawą sukcesu uczniów PCE w Kętrzynie

Celem projektu jest nabycie kompetencji pracowniczych u 24 uczniów/nic (12K,12M) z kierunku Technik logistyk, Technik ekonomista i Technik mechanik z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie poprzez uzyskanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych w wyniku ukończenia kursów zawodowych i szkoleń interpersonalnych oraz odbycia staży u pracodawców w okresie IX.2018-IX.2019. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań/zadań: współpracę z 8 pracodawcami, Kursy zawodowe (Kurs hydrografii, logistyk-spedytor, Excel-Solver, ECDL, AutoCad, spawanie metodą TIG/MAG, obsługa klienta i technik sprzedaży, prawo jazdy kat.B), szkolenia umiejętności pracowniczych (radzenie sobie ze stresem, trening asertywności) oraz kurs przygotowujący do egzaminu potwierdzającego poziom kompetencji z j.angielskiego (Egzamin TOEIC). Zdobyta wiedza zostanie zastosowana w praktyce w ramach stażu u pracodawców. Projekt jest skierowany do 24uczniów/nic z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie Technik logistyk, Technik ekonomista i Technik mechanik. Realizacja projektu ma przełożyć się na wzrost zatrudnialności uczestników projektu poprzez nabycie oraz potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności praktycznych i zastosowanie ich w praktyce u Pracodawców.

Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu  realizuje w województwie warmińsko-mazurskim projekt w ramach konkursu RPWM.02.04.01-IŻ.00-28-008/16 pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”.

Okres realizacji projektu: 02 października 2017 r. – 31 marca 2022 r. Wartość ogółem projektu to 5 226 685,86 zł, w tym wydatki: kwalifikowalne: 5 226 685,86 zł, wnioskowane dofinansowanie: 4 701 025,86 zł, wkład UE: 4 442 682,98 zł, wkład własny: 10,06%, procent dofinansowania: 89,94%.

Celem projektu jest przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno–zawodowego szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz wdrożenie i realizacja programu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego na poziomie lokalnym.

W ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi!” w szkołach i placówkach w województwie warmińsko – mazurskim 70 SiPpKZ, zostanie wyposażonych w sprzęt, meble i oprogramowanie służące do realizacji projektu w ramach tworzenia Szkolnego Punktu Informacji i Kariery.

Każda ze SiPpKZ otrzyma następujące elementy wyposażenia:

 1. Sprzęt IT:
  1. Drukarka atramentowa: Brother DCP-J100
  2. Monitor: iiyama XU2390HS-B1
  3. Komputer stacjonarny: CZR Business 1150 (procesor Intel Core i3-8100, pamięć RAM 8192 GB, dysk 1 TB SATA III, SYSTEM operacyjny architektura 64 bit Windows, klawiatura, mysz optyczna, zasilacz 250 W, odbudowa small form factor, czarna)
  4. Projektor: BenQ MX532
 2. Meble
  1. Biurko komputerowe Vega B-29
  2. Krzesło biurowe Bravo Profil TS12
  3. Szafka na dokumenty Vega WR-2
  4. Tablica sucho ścieralna typu flipchart ProTF02
 3. Oprogramowanie
  1. Indywidualny Plan Kariery- licencja bezterminowa na stanowisko
  2. Piramida Kariery 3 cz.5 Przygotowanie do spotkania z pracodawcą- licencja bezterminowa na 10 stanowisk
  3. Piramida Kariery 3 cz.6 Ja i pracodawca. Rozmowa kwalifikacyjna- licencja bezterminowa na 10 stanowisk
  4. Testy kompetencyjne- filary sukcesu- licencja na 4 lata na 10 stanowisk
  5. Pakiet biurowy

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie zostało wyposażone w sprzęt, meble i oprogramowanie służące do realizacji projektu w ramach tworzenia Szkolnego Punktu Informacji i Kariery.

Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn

W dniu 22 grudnia 2017 r. w Olsztynie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ,,Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn” Nr RPWM.09.03.01-28-0006/17-00 pomiędzy: Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie reprezentowanym przez Zarząd Województwa a Powiatem Kętrzyńskim.
Celem projektu jest poprawa warunków oraz rozwój kształcenia zawodowego w placówce oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński poprzez usunięcie braków w zakresie wyposażenia.
http://pceketrzyn.pl/projekt-ckp/

Naucz się latać dronem

W dniach 4-5 grudnia odbędzie się szkolenie z zakresu obsługi i nawigacji drona.

Kursy i staże zawodowe – nowe możliwości rozwojowe

Projekt „Kursy i staże zawodowe – nowe możliwości rozwojowe” realizowany jest w bieżącym roku szkolnym, od 01 września 2017r. do 30 września 2017r., dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest nabycie kompetencji pracowniczych przez 27 uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, kształcących się w zawodach Technik Logistyk, Technik Ekonomista oraz Technik Mechanik/Technik Pojazdów Samochodowych. Uczniowie w wyniku ukończenia kursów zawodowych, szkoleń interpersonalnych oraz odbycia staży u pracodawców, do września 2018 roku, uzyskają kwalifikacje i umiejętności praktyczne. Projekt zakłada współpracę z PRACODAWCAMI, realizację bezpłatnych kursów: JĘZYKA ANGIELSKIEGO – zakończonego międzynarodowym certyfikatem TOEIC, oraz szkolenie RADZENIE SOBIE ZE STRESEM, kurs OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH  Z  WYMIANĄ BUTLI  LPG, kurs SPAWANIA TIG/MAG, kurs AUTOCAD, kurs LOGISTYK-SPEDYTOR i Szkolenie SOLVER, szkolenie z OBSŁUGI KLIENTA I TECHNIK SPRZEDAŻY oraz szkolenie – TRENING ASERTYWNOŚCI, kurs  ECDL  i MAŁEJ KSIĘGOWOŚCI, oraz kurs PRAWO JAZDY  kat.B.

A strategic Partnership “Our Work To Extract Ores” Project

We wrześniu 2016 r. nasza szkoła, Powiatowe Centrum Edukacyjne, przystąpiła jako partner do międzynarodowego Programu ERASMUS +. Tytuł projektu „OUR WORK TO EXTRACT ORES” zdradza jego główny cel tj. pracę nad odkrywaniem zdolności i talentów wśród uczniów. Koordynatorem projektu jest szkoła turecka a pozostałymi partnerami są Macedonia i Rumunia. Projekt trwa dwa lata i realizowany jest w ramach akcji KA2 Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. W ramach realizacji zadań projektowych przedstawiciele kadry pedagogicznej wszystkich szkół partnerskich uczestniczą w międzynarodowych szkoleniach oraz spotkaniach. Do tej pory odbyły się trzy takie wyjazdy.

Pierwszy w marcu br. w Kętrzynie, gdzie odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie organizacyjne wszystkich partnerów projektu. W ciągu trzech dni delegacja 25 uczestników projektu z zagranicy uczestniczyła w konferencjach poświęconych poznaniu naszej szkoły, regionu, omówieniu celów projektu, kwestii finansowych oraz zaprezentowaniu założeń i etapów wdrażania programu do wczesnej identyfikacji uzdolnionej młodzieży The Elary Alert System.  

Drugie spotkanie miało miejsce w maju 2017 r. w szkołach w Kumanovie, Macedonia. Tam w ciągu 7 dni uczestnicy zapoznali się z metodami identyfikacji uczniów zdolnych, z testami i narzędziami diagnostycznymi badającymi m.in. poziom kreatywności uczniów, odwiedzali kilka szkół i uniwersytet w celu obserwacji zajęć.

Trzecia mobilność miała miejsce do Bukaresztu i Constancy, Rumunia we wrześniu 2017 r., gdzie podczas tygodniowego pobytu partnerzy projektu odwiedzili szkołę podstawową kształcącą zdolnych uczniów, uczestniczyli w prelekcji profesora z miejscowego uniwersytety na temat złożonych psychologicznych interakcji na linii uczeń-nauczyciel. Ponadto, odbyło się szereg szkoleń metodycznych  i warsztatów z udziałem pedagogów i psychologów na temat form i metod pracy z uczniem zdolnym i utalentowanych oraz sposobów wspierania ucznia w osiąganiu wyznaczonych celów, motywowaniu go i stawianiu wyzwań na miarę jego możliwości.

Czwarte i ostatnie zarazem spotkanie podsumowujące i ewaluacjne zaplanowane jest na kwiecień 2018 r. w Stambule, Turcja.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka prywatności
Ciasteczko
AKCEPTUJĘ