Rekrutacja

Kandydaci do klas I PCE w Kętrzynie składają niżej wymienione dokumenty:

– podanie wydrukowane z automatycznej aplikacji rekrutacyjnej (https://ketrzyn.edu.com.pl) lub w ostateczności gdy nie ma możliwości pobrania podania z aplikacji według wzoru (podanie)

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

– zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego po ósmej klasie.

– 3 zdjęcia,

– dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, wolontariat kandydata (np. dyplomy, zaświadczenia).

W przypadku niewystarczającej liczby chętnych na dany profil możliwe będzie tworzenie klas dwu-  i wielozawodowych.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. Od 20 maja do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
 2. Do 8 lipca 2024 r. do godz.12.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 3. 10 lipca 2024 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły – tablica ogłoszeń w szkole.
 4. Do 11 lipca 2024 r. wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który wybrał kształcenie w danym zawodzie.
 5. Od 21 czerwca do 15 lipca 2024 r. do godziny 15.00 dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty (składają je ci, którzy wcześniej dostarczyli tylko kopie) oraz zaświadczeń od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie. Dostarczenie oryginału jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w szkole.
 6. 16 lipca 2024 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – tablica ogłoszeń w szkole.

Warunki rekrutacji do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie:

 1. Podstawą zakwalifikowania do ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum lub Branżowej Szkoły I Stopnia jest ukończenie szkoły podstawowej oraz wynik egzaminu ósmoklasisty.
 2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba punktów. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, wg poniższych kryteriów.

Suma punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty:
MAKSYMALNIE 100.

Sposób przeliczenia wyników testu na punkty:

 • język polski – przemnażając wynik przez 0.35,
 • matematyka – przemnażając wynik przez 0.35,
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – przemnażając wynik przez 0.3.

Suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
MAKSYMALNIE 72.

Przy przeliczeniu brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski lub rosyjski,
 • przedmiot dodatkowy.

Przeliczenie ocen na punkty następuje według klucza:

 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punktów.

Suma punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
MAKSYMALNIE 28.

Punkty za osiągnięcia dodatkowe przyznawane są według klucza:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów;
 • szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej- maksymalnie 18 punktów;
 • aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska, zwłaszcza w formie wolontariatu – 3 punkty.

W przypadku, gdy ilość kandydatów na dany profil lub zawód przekroczy liczbę planowanych miejsc, kandydat będzie miał prawo podjąć naukę w klasie o innym profilu lub zawodzie zaproponowanym przez komisję w miarę posiadanych miejsc.

Uczniowie pełnoletni nie podlegają rekrutacji do szkół młodzieżowych.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka prywatności
Ciasteczko
AKCEPTUJĘ