RODO

Informacja o ochronie danych osobowych (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacyjne z siedzibą przy ul. Poznańskiej 21, 11-400 Kętrzyn
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest zarówno przez korespondencję tradycyjną na adres wskazany w pkt 1 z dopiskiem „Inspektor ochrony Danych”, jak i poprzez adres e-mail: iod@pceketrzyn.pl
  3. Administrator przetwarza zebrane dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Szkoły, w szczególności do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom jak i celów rozliczeń finansowych i celów archiwalnych.
  4. Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
  5. Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane głównie podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Szkoły, dostawcom usług prawnych, doradczych, ubezpieczeniowych, medycznych, audytowych czy rachunkowych, podmiotom organizującym wycieczki, zajęcia dodatkowe na terenie Szkoły i poza nią, itp.  Podmioty te będą jednak przetwarzać Państwa dane jedynie na zlecenie  Szkoły na podstawie niezbędnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz przy zapewnieniu przez te podmioty odpowiednich środków w celu ochrony danych. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa (np. Policja, Prokuratura, Sąd, oraz organom pełniącym nadzór nad Szkołą.).
  6. Nie przekazujemy Państwa danych poza Unię Europejską.
  7. Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do jej danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeśli zachodzą przesłanki z art. 17 – usunięcie danych a w przypadku ograniczenia przetwarzania w ramach art. 18 RODO). W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje również prawo do jej wycofania, które można zrealizować w każdym czasie poprzez zgłoszenie tego faktu w formie papierowej lub elektronicznej (adres: Powiatowe Centrum Edukacyjne ul. Poznańska 21, 11-400 Kętrzyn, e-mail: szkola@pceketrzyn.pl). Cofniecie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
  8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Przetwarzane przez Szkołę dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu w jakim zostały pozyskane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217), rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  10. Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany. Zebrane dane nie będą poddane profilowaniu.

Ubezpieczenie szkolne dla uczniów:

Oświadczenie Administratora Danych Osobowych

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka prywatności
Ciasteczko
AKCEPTUJĘ