RODO

Informacja o ochronie danych osobowych (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej 21 zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  2. Inspektorem Danych osobowych u Administratora jest pani Monika Zygmunt-Jakuć e-mail: iod@pceketrzyn.pl.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe będą powierzane do przetwarzania firmie „VULCAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560), ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
  5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych i ich podanie w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  8. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

 

Ubezpieczenie szkolne dla uczniów:

Oświadczenie Administratora Danych Osobowych