Rekrutacja

W roku szkolnym 2019/2020 w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie ustala się rekrutację do następujących zawodów:

Zawód Cykl kształcenia

(po gimn/
po szk. podst.)

Języki obce Przedmioty rozszerzone Przedmioty uzupełniające
Technik pojazdów samochodowych 4 lata/5 lat j. angielski
j. rosyjski
matematyka
j. angielski
historia i społeczeństwo
Technik logistyk 4 lata/5 lat j. angielski
j. rosyjski
matematyka
geografia
historia i społeczeństwo
Technik budownictwa 4 lata/5 lat j. angielski
j. rosyjski
matematyka
j. polski
historia i społeczeństwo
Technik przemysłu mody 4 lata/5 lat j. angielski
j. rosyjski
j. polski
j. rosyjski
historia i społeczeństwo
Mechanik pojazdów samochodowych 3 lata j. angielski lub
j. rosyjski
Kucharz 3 lata j. angielski lub
j. rosyjski
wielozawodowa 3 lata j. angielski lub
j. rosyjski

Kandydaci do klas I PCE w Kętrzynie składają niżej wymienione dokumenty:W przypadku niewystarczającej liczby chętnych na dany profil możliwe będzie tworzenie klas dwu-  i wielozawodowych.

– podanie wydrukowane z automatycznej aplikacji rekrutacyjnej (https://ketrzyn.edu.com.pl) lub według wzoru (podanie)

– świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.

– zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w gimnazjum lub po ósmej klasie.

– 3 zdjęcia,

– dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, wolontariat kandydata (np. dyplomy, zaświadczenia).

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. Od 6.05.2019 r. do 14.06.2019 r. wypełnienie i złożenie podania o przyjęcie do szkoły.
  Podanie można uzyskać:
  – na naszej stronie: wydrukować i dostarczyć do szkoły lub w aplikacji rekrutacyjnej
  – w sekretariacie szkoły.
 2. Od 21.06 do 25.06.2019 r. dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 3. Do 2.07.2019 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły – tablica ogłoszeń w szkole.
 4. Do 4.07.2019 r. wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który wybrał kształcenie w danym zawodzie.
 5. Do 10.07.2019 r. dostarczenie oryginału świadectwa gimnazjalnego i zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego (składają je ci, którzy wcześniej dostarczyli tylko kopie) oraz zaświadczeń od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie. Dostarczenie oryginału jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w szkole.
 6. 11.07.2019 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – tablica ogłoszeń w szkole.

Warunki rekrutacji do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie:

 1. Podstawą zakwalifikowania do ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum lub Branżowej Szkoły I Stopnia jest ukończenie gimnazjum oraz wynik egzaminu gimnazjalnego.
 2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba punktów. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, wg poniższych kryteriów.

Suma punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego:
MAKSYMALNIE 100.

Sposób przeliczenia wyników testu na punkty:

 • język polski – przemnażając wynik przez 0.2,
 • historia i wiedza o społeczeństwie – przemnażając wynik przez 0.2,
 • matematyka – przemnażając wynik przez 0.2,
 • przedmioty przyrodnicze – przemnażając wynik przez 0.2,
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – przemnażając wynik przez 0.2.

Suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
MAKSYMALNIE 72.

Przy przeliczeniu brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski lub rosyjski (lepsza z ocen),
 • fizyka lub geografia.

Przeliczenie ocen na punkty następuje według klucza:

 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punktów.

Suma punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum:
MAKSYMALNIE 28.

Punkty za osiągnięcia dodatkowe przyznawane są według klucza:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów;
 • szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 18 punktów;
 • aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska, zwłaszcza w formie wolontariatu – 3 punkty.

W przypadku, gdy ilość kandydatów na dany profil lub zawód przekroczy liczbę planowanych miejsc, kandydat będzie miał prawo podjąć naukę w klasie o innym profilu lub zawodzie zaproponowanym przez komisję w miarę posiadanych miejsc.