Rekrutacja

W roku szkolnym 2021/2022 w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie ustala się rekrutację do następujących zawodów:

Kandydaci do klas I PCE w Kętrzynie składają niżej wymienione dokumenty:

– podanie wydrukowane z automatycznej aplikacji rekrutacyjnej (https://ketrzyn.edu.com.pl) lub w ostateczności według wzoru (podanie)

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

– zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego po ósmej klasie.

– 3 zdjęcia,

– dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, wolontariat kandydata (np. dyplomy, zaświadczenia).

W przypadku niewystarczającej liczby chętnych na dany profil możliwe będzie tworzenie klas dwu-  i wielozawodowych.

Zawód Cykl kształcenia Języki obce Przedmioty rozszerzone
Technik pojazdów samochodowych 5 lat j. angielski
j. rosyjski
matematyka
Technik logistyk 5 lat j. angielski
j. rosyjski
język angielski
Technik budownictwa 5 lat j. angielski
j. rosyjski

matematyka

Mechanik pojazdów samochodowych 3 lata j. angielski lub
j. rosyjski
 
Kucharz 3 lata j. angielski lub
j. rosyjski
 
wielozawodowa 3 lata j. rosyjski  
klasa sportowa w liceum ogólnokształcącym  4 lata j. angielski
j. rosyjski
biologia, język angielski, wychowanie fizyczne
       

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
 2. Od 25 czerwca 2020 r. do 14 lipca 2021 r. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 3. 22 lipca 2021 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły – tablica ogłoszeń w szkole.
 4. Od 17 maja 2021 r. do 16 lipca 2021 r. wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który wybrał kształcenie w danym zawodzie.
 5. Od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty (składają je ci, którzy wcześniej dostarczyli tylko kopie) oraz zaświadczeń od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie. Dostarczenie oryginału jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w szkole.
 6. 2 sierpnia 2021 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – tablica ogłoszeń w szkole.

Warunki rekrutacji do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie:

 1. Podstawą zakwalifikowania do ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum lub Branżowej Szkoły I Stopnia jest ukończenie szkoły podstawowej oraz wynik egzaminu ósmoklasisty.
 2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba punktów. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, wg poniższych kryteriów.

Suma punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty:
MAKSYMALNIE 100.

Sposób przeliczenia wyników testu na punkty:

 • język polski – przemnażając wynik przez 0.35,
 • matematyka – przemnażając wynik przez 0.35,
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – przemnażając wynik przez 0.3.

Suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
MAKSYMALNIE 72.

Przy przeliczeniu brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski lub rosyjski,
 • przedmiot dodatkowy.

Przeliczenie ocen na punkty następuje według klucza:

 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punktów.

Suma punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
MAKSYMALNIE 28.

Punkty za osiągnięcia dodatkowe przyznawane są według klucza:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów;
 • szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej- maksymalnie 18 punktów;
 • aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska, zwłaszcza w formie wolontariatu – 3 punkty.

W przypadku, gdy ilość kandydatów na dany profil lub zawód przekroczy liczbę planowanych miejsc, kandydat będzie miał prawo podjąć naukę w klasie o innym profilu lub zawodzie zaproponowanym przez komisję w miarę posiadanych miejsc.