Projekty

Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn

W dniu 22 grudnia 2017 r. w Olsztynie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ,,Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn” Nr RPWM.09.03.01-28-0006/17-00 pomiędzy: Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie reprezentowanym przez Zarząd Województwa a Powiatem Kętrzyńskim.
Celem projektu jest poprawa warunków oraz rozwój kształcenia zawodowego w placówce oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński poprzez usunięcie braków w zakresie wyposażenia.
http://pceketrzyn.pl/projekt-ckp/

Naucz się latać dronem

 

 

 

W dniach 4-5 grudnia odbędzie się szkolenie z zakresu obsługi i nawigacji drona.

Kursy i staże zawodowe – nowe możliwości rozwojowe

Projekt „Kursy i staże zawodowe – nowe możliwości rozwojowe” realizowany jest w bieżącym roku szkolnym, od 01 września 2017r. do 30 września 2017r., dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest nabycie kompetencji pracowniczych przez 27 uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, kształcących się w zawodach Technik Logistyk, Technik Ekonomista oraz Technik Mechanik/Technik Pojazdów Samochodowych. Uczniowie w wyniku ukończenia kursów zawodowych, szkoleń interpersonalnych oraz odbycia staży u pracodawców, do września 2018 roku, uzyskają kwalifikacje i umiejętności praktyczne. Projekt zakłada współpracę z PRACODAWCAMI, realizację bezpłatnych kursów: JĘZYKA ANGIELSKIEGO – zakończonego międzynarodowym certyfikatem TOEIC, oraz szkolenie RADZENIE SOBIE ZE STRESEM, kurs OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH  Z  WYMIANĄ BUTLI  LPG, kurs SPAWANIA TIG/MAG, kurs AUTOCAD, kurs LOGISTYK-SPEDYTOR i Szkolenie SOLVER, szkolenie z OBSŁUGI KLIENTA I TECHNIK SPRZEDAŻY oraz szkolenie – TRENING ASERTYWNOŚCI, kurs  ECDL  i MAŁEJ KSIĘGOWOŚCI, oraz kurs PRAWO JAZDY  kat.B.

A strategic Partnership “Our Work To Extract Ores” Project

We wrześniu 2016 r. nasza szkoła, Powiatowe Centrum Edukacyjne, przystąpiła jako partner do międzynarodowego Programu ERASMUS +. Tytuł projektu „OUR WORK TO EXTRACT ORES” zdradza jego główny cel tj. pracę nad odkrywaniem zdolności i talentów wśród uczniów. Koordynatorem projektu jest szkoła turecka a pozostałymi partnerami są Macedonia i Rumunia. Projekt trwa dwa lata i realizowany jest w ramach akcji KA2 Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. W ramach realizacji zadań projektowych przedstawiciele kadry pedagogicznej wszystkich szkół partnerskich uczestniczą w międzynarodowych szkoleniach oraz spotkaniach. Do tej pory odbyły się trzy takie wyjazdy.

Pierwszy w marcu br. w Kętrzynie, gdzie odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie organizacyjne wszystkich partnerów projektu. W ciągu trzech dni delegacja 25 uczestników projektu z zagranicy uczestniczyła w konferencjach poświęconych poznaniu naszej szkoły, regionu, omówieniu celów projektu, kwestii finansowych oraz zaprezentowaniu założeń i etapów wdrażania programu do wczesnej identyfikacji uzdolnionej młodzieży The Elary Alert System.  

Drugie spotkanie miało miejsce w maju 2017 r. w szkołach w Kumanovie, Macedonia. Tam w ciągu 7 dni uczestnicy zapoznali się z metodami identyfikacji uczniów zdolnych, z testami i narzędziami diagnostycznymi badającymi m.in. poziom kreatywności uczniów, odwiedzali kilka szkół i uniwersytet w celu obserwacji zajęć.

Trzecia mobilność miała miejsce do Bukaresztu i Constancy, Rumunia we wrześniu 2017 r., gdzie podczas tygodniowego pobytu partnerzy projektu odwiedzili szkołę podstawową kształcącą zdolnych uczniów, uczestniczyli w prelekcji profesora z miejscowego uniwersytety na temat złożonych psychologicznych interakcji na linii uczeń-nauczyciel. Ponadto, odbyło się szereg szkoleń metodycznych  i warsztatów z udziałem pedagogów i psychologów na temat form i metod pracy z uczniem zdolnym i utalentowanych oraz sposobów wspierania ucznia w osiąganiu wyznaczonych celów, motywowaniu go i stawianiu wyzwań na miarę jego możliwości.

Czwarte i ostatnie zarazem spotkanie podsumowujące i ewaluacjne zaplanowane jest na kwiecień 2018 r. w Stambule, Turcja.